Privacybeleid

Wie zijn we

Best Credit Management is de handelsnaam van een besloten vennootschap genaamd Best Credit Management Incasso B.V., kantoorhoudende te (5683 CX) te Best aan de Vijverweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78554985.
Best Credit Management is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker.
Best Credit Management heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt T. van Tuijl bereiken via info@bestcm.nl.

Ons website-adres is: http://bestcm.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Best Credit Management persoonsgegevens van jou verwerkt. Je kunt hieronder meteen zien welke van jouw gegevens voor dat doel gebruikt/verwerkt worden, waarom wij jouw gegevens verwerken en hoe lang de gegevens door Best Credit Management worden bewaard.

Incasso
Gebruikte gegevens: NAW, E-mailadres, Telefoonnummer
Waarvoor: Incasseren van openstaande vorderingen van onze opdrachtgevers
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketingdoeleinden

Gebruikte gegevens: NAW, E-mailadres, Telefoonnummer
Waarvoor: benaderen van contacten voor commerciële doeleinden

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Debiteurenbeheer

Gebruikte gegevens: NAW, E-mailadres, Telefoonnummer
Waarvoor: Incasseren van openstaande vorderingen van onze opdrachtgevers
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking daarvan. Hieronder sommen we graag de meest belangrijke voor je op:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Best Credit Management over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen via info@bestcm.nl.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Best Credit Management. Je kunt verzoeken dat Best Credit Management je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Best Credit Management te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, echter wanneer er sprake is van een juridische grondslag is Best Credit Management gemachtigd alle door haar verzamelde gegevens te bewaren totdat die juridische grondslag er niet meer is.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Best Credit Management op te vragen en te verkrijgen. Best Credit Management bepaalt in welke vorm, mits acceptabel en leesbaar, deze gegevens aangeleverd worden.

Met wie we jouw gegevens delen

Je kunt er zeker van zijn dat wij zorgvuldig met jouw gegevens om zullen gaan en deze niet zomaar met een derde zullen delen. Omdat Best Credit Management, incasso activiteiten ontplooit waar een juridische grondslag voor is, kan het zijn dat jouw gegevens toch aan een derde verstrekt moeten worden om het uiteindelijke doel, namelijk naleving van de oorspronkelijke overeenkomst, te bereiken.

Het kan ook zijn dat Best Credit Management wettelijk verplicht is/wordt om je gegevens te verstrekken aan een derde partij. In het geval dat er een gerechtelijke procedure tegen jou aangespannen moet worden in het kader van een overeenkomst tussen jou en onze opdrachtgever, vindt er een overdracht van jouw gegevens plaats aan derden zoals een deurwaarder of rechtbank.

Wij kunnen besluiten om u, als u consument bent, te toetsten op uw kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met Economic Data Resources B.V. (EDR), Focum en BedrijvenCheck ter controle van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ , https://www.focum.nl/privacy[1]statement-focum-uitgebreid/ en of https://inzage.bedrijvencheck.nl/

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Best Credit Management je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@bestcm.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Best Credit Management jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar eerder genoemd mailadres. Naast voornoemde kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Best Credit Management worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van Best Credit Management worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.